กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วิสัยทัศน์

          1.  เกื้อหนุน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านสวัสดิการ  โดยการจัดหาและบริหารประโยชน์จากทรัพยากรจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ เพื่อเกื้อหนุนให้กับบุคลากรและหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินเป็นทุนในการสร้างความมั่นคงทางปัญญาขององค์กรในอนาคต

          2.  หมุนเวียน  เป็นหน่วยงานที่ประสานประโยชน์เพื่อนำความรู้ และความชำนาญด้านธุรกิจวิชาชีพรวมทั้งทรัพยากรที่มีอยู่สร้างประสบการณ์และงานอาชีพให้กับบุคลากรและหน่วยงานภายนอก เป็นศูนย์กลางกระจายความรู้สู่ชุมชนในรูปแบบของการบริการวิชาการและฝึกอบรม วางระบบและกำหนดมาตรฐานทางอาชีพได้

          3.  เรียนรู้  เป็นหน่วยงานรองรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษาหลากหลายสาขาอาชีพ  เช่น การจัดการโรงแรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บัญชี การตลาด คหกรรมศาสตร์ และการจัดการทั่วไป รวมทั้งเป็นสำนักงานต้นแบบเพื่อการบูรณาการภารกิจ และทิศทางการสร้างเสริมศักยภาพในงานวิชาการ และงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่