กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

พันธกิจ

          1. มุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมสนับสนุนภารกิจในการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างจริงจังและ ชี้คุณภาพโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และเผยแพร่วิชาการทุกแขนงอาชีพ

          2. สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาและบุคลากรภายนอกในสาขาอาชีพโดยตรง

          3. ดำเนินการจัดหาและบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพและจัดสรรประโยชน์จากภารกิจของหน่วยงานให้เกิดแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับ

วันที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่