กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกิจการพิเศษ

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกิจการพิเศษ" เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคีให้แก่บุคลากร ระว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่ admin