กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ติดต่อเรา

สำนักงานกองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ชั้น 1 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว
โทรศัพท์ : 0-44009-009 ต่อ 1621,1674 หรือ 0-4427-2829 โทรสาร 0-4424-8629

วันที่เผยแพร่ 23 กันยายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin