กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความเป็นมา

กองกิจการพิเศษ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้พัฒนาการมาจากสำนักฝึกอบรม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ.2538  เพื่อตอบสนองภารกิจของสถาบันราชภัฏในด้านการให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีให้เหมาะสม ตามความต้องการของท้องถิ่น โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2539 จนกระทั่งปี พ.ศ.2547 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาตามพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 20ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 ให้มีการแบ่งส่วนราชการ ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548  ประกอบกับประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 1/2550  ลงวันที่ 2 เมษายน 2550  เรื่อง การจัดตั้งและแบ่งส่วนราชการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3/2550 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2550 เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการเป็นงานหรือที่เทียบเท่า โดยให้มีกองกิจการพิเศษสังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มีหน่วยงานประกอบด้วย  งานบริหารทั่วไป งานสวัสดิการออมทรัพย์ งานทรัพย์สินและรายได้ งานฝึกอบรมและโครงการพิเศษ งานทรัพย์สินทางปัญญา และงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  และครั้งปัจจุบันประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 3/2557 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยให้กองกิจการพิเศษสังกัดอยู่ในสำนักงานอธิการบดี มี 10 หน่วยงานประกอบด้วย

งานบริหารทั่วไป

งานโครงการพิเศษและกิจการพิเศษ

งานทรัพย์สินทางปัญญา(TLO)

งานทรัพย์สินและรายได้

งานสวัสดิการออมทรัพย์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI)

ศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพอิสระ(ครัวราชภัฏ)

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว

สำนักงานหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

หน่วยงานผลิตน้ำดื่มทับแก้ว

วันที่เผยแพร่ 06 พฤศจิกายน 2561
ผู้เผยแพร่ admin