กองกิจการพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม


โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกิจการพิเศษ


กิจกรรมอบรมหลักสูตรอาหารและเครื่องดื่ม


กิจกรรมอบรมหลักสูตรสมุนไพร